Hur Du Överlever Ständiga Förändringar!

Förändring är det enda som är konstant.

Ovanstående ord skall ha yttrats av den grekiska filosofen Herakleitos.

Personligen upplever jag olika typer av förändringar mer eller mindre varje dag. Och folk jag pratar med att uttrycka detsamma. Vad du trodde var ”sättet” eller ”saken” för en månad eller två sedan, är inte ”det” längre.

Förändring kan för många vara överväldigande och utmanande. Jag kände så själv för några år sedan tillbaka och kan känna det från tid till annan även idag. Hur hanterar du de ständiga förändringarna?

Personligen har jag bara ”övergett” mig till att det är en del av livet. Ju mer som jag inte fastnar mentalt, så ser det ut att det går mycket lättare på något sätt.

Så på ett sätt antar jag att det är synen på saker och meningen du ger saker som påverkar dig emotionellt.

Vid den djupaste kärnan tror jag verkligen att vi alla har rädsla. Rädsla för osäkerhet. Rädsla för vad vi inte förstår.

Men om vi inte engagerar oss eller bor för mycket på rädslan och istället ändrar vår tankegång för att istället tänka ”vad kan jag lära mig” eller ”vad är den stora lärdomen här”, så kan vårt känslomässiga tillstånd förändras i ett ögonblick.

I början kanske det inte är så lätt, men som med allt, det som du övar, kommer du förr eller senare att behärska.

Önskar dig en fantastisk dag!

Vänligen,

Andreas

How to Survive for the Constant Changes!

Change is the only constant.

The above words shall have been uttered by the Greek philosopher Heraclitus.

Personally I do experience different type of changes more or less every day. And people I talk to express the same. What you knew to be ”the way” or ”the thing” a month or two ago, is not ”it” anymore.

Change can for many be overwhelming and challenging. I thought so myself years back and can feel that from time to time. How do you cope with the constant changes?

Personally I’ve just surrendered to the fact that it is a part of Life. The more I do not engage in getting stuck, mentally, it all seems to go much smoother somehow.

So in a way I guess it is the outlook on things and the meaning you give things that grasps you emotionally.

At the deepest core I truly believe that we all have fears. Fear of uncertainty. Fear of what we don’t understand.

But if we do not engage or dwell too much on the fear and instead shift our mindset to think ”what can I learn” or ”what is the great lesson here” our emotional state can change in a heartbeat.

In the beginning, it might not be easy, but as with everything, that what you practice, you will sooner or later master.

Wish you a phenomenal day!

Kind regards,

Andreas